Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

  1.  Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động củangười sử dụng lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bô Lao đông TB&XH).
  2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc Việt Nam theo quy định cùa Bộ Y tế (hiện tại theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế)
  3. Giấy phép lao động đã được cấp:
  1. Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định cùa pháp luật;
  2. Trường hợp thay đồi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có các giấy tờ chứng minh;
  3. Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điêu 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì phải có giây chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điêu 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP;
  4. Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiêt thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

(Giấy tờ quy định tại mục này là 01 bàn chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp háa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Hợp pháp hóa lãnh sự:

-  Các giấy tờ quy định tại các Khoan 2, 3 và 4 Điểu này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bàn sao có chứng thực.

Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lành sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các giấy tờ theo quy định tại mục 7 là 01 bàn chụp kèm theo bàn gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lành sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

28.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày (10) ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

28.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

28.8. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Chưa thu.

28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động củangười sử dụng lao động (Biểu mẫu BM 28-1).

28.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, gửi bản scan qua mạng hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu và được nộp trực tiếp).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận Văn thư

28.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gửi qua đường bưu điện hoặc cung cấp bản scan hồ sơ qua mạng, khi nhận kết quả nộp lại hồ sơ gốc đã scan.

- Trường hợp giấy phép lao động bị mất/hỏng/thay đổi nội dungghi trên giấy phép lao động: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài.

- Trường hợp giấy phép lao động hết hạn: Trong thời hạn 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.

- Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

- Có thông báo của của UBND Thành phố Hà Nội (hoặc của cơ quan đượcUBND thành phố Hà Nội ủy quyền theo qui định) về việc chấp thuận vị trí được sử dụng lao động là người nước ngoài;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đãký kết tới Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Ủy quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được ký giữa Ban Quản lý và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/04/2015

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017